• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  กิจกรรมการประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมการประกวดผลงานนักศึกษา Productive Learning
  • 6 มีนาคม 2567
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19
  • 3 มีนาคม 2567
  • โรงยิม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เรียนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ลายดารารัตน์)ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เบื้องหลังถ่ายรายการ Check In Vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เบื้องหลังถ่ายรายการ Check In Vru คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 29 กุมภาพันธ์ 2567
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารร่วมกับบริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกำหนดอาหาร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การแข่งขันกีฬาเปตองเจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565 และ 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565 และ 2566
  • 23 กุมภาพันธ์ 2567
  • ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (พิธีเปิด) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (พิธีเปิด)
  • 23 กุมภาพันธ์ 2567
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (22/02/2567) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (22/02/2567)
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567
  • สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  การดัดแปลงเมนูอาหารสตรีทฟู้ด ในรายวิชา SHE 321 อาหารสตรีทฟู้ด (เลือกเสรี) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การดัดแปลงเมนูอาหารสตรีทฟู้ด ในรายวิชา SHE 321 อาหารสตรีทฟู้ด (เลือกเสรี)
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567
  • ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (20-21/02/2567) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (20-21/02/2567)
  • 21 กุมภาพันธ์ 2567
  • สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์