ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ(สมัครผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่2 โควต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (12/ก.พ./2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเฉพาะหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2563 รอบที่2 โควต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (12/ก.พ./2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (06/ม.ค./2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (23/ธ.ค./2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเฉพาะหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 )คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (23/ธ.ค./2562)
More...


กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

สื่อวิดีโอเผยแพร่ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย


ปฏิทินการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษา 1/2563


กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกวันพุธแรกของเดือน ตรวจสอบเวลาและห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ตารางเรียน

กำหนดการ ระยะเวลา
การจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของทุกชั้นปี 28 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563
การชำระเงินลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย ธนาคารกรุงไทยและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา 1 มิถุนายน - 21 กรกฏาคม 2563
การชำระเงินลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด(ชำระที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น) 22 กรกฏาคม - 14 ตุลาคม 2563
การยื่นคำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ 8 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2563
เปิดภาคการศึกษา 1 กรกฏาคม 2563
การเทียบโอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 1 กรกฏาคม - 20 ตุลาคม 2563
การขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชา 1 - 21 กรกฏาคม 2563
การขอยกเลิกรายวิชาเรียน 22 กรกฏาคม - 14 ตุลาคม 2563
สอบกลางภาค 19 - 25 สิงหาคม 2563
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 26 สิงหาคม - 8 กันยายน 2563
ประกาศคะแนนเก็บระหว่างภาค 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563
ประเมินผลการสอนและประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 30 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563
วันสุดท้ายของการเรียน 20 ตุลาคม 2563
สอบปลายภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 21 - 22,26 ตุลาคม 2563
สอบปลายภาครายวิชาของคณะ 27 - 30 ตุลาคม , 2 - 4 พฤศจิกายน 2563
วันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2563 4 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนแก้ I ภาคการศึกษาที่ 2/2562 4 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 13 พฤศจิกายน 2563
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 16 พฤศจิกายน 2563