ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ(สมัครผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเฉพาะหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2563 รอบที่2 โควต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (12/02/2020)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่2 โควต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (12/02/2020)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (06/01/2020)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเฉพาะหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 )คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (23/12/2019)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (23/12/2019)
More...

...
อาจารย์ กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

สาขา คหกรรมศาสตร์


...
อาจารย์ ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

สาขา สัตววิทยา


...
อาจารย์ ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ


...
อาจารย์ มณทิพย์ จันทร์แก้ว

สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


...
อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนน์

สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


...
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


...
อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


...
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล

สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย