พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565 และ 2566

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2565 และ 2566 ใน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

23 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์