ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่ วาระการประชุม ครั้ง/ปี
1
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2566 1/2566
2
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 2/2566
3
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 3 วันที่ 3 เมษายน 2566 3/2566
4
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 4 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 4/2566
5
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 5 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 5/2566
6
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 6 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 6/2566
7
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 7 วันที่ 21 กันยายน 2566 7/2566