สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

Home Economics

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Home Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Home Economics)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Home Economics)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • หัวหน้าฝ่ายครัว หรือพนักงานฝ่ายอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร
 • นักวางแผนอาหาร
 • นักพัฒนาตารับและรายการอาหาร
 • ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจอาหาร
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมคุณภาพอาหารในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัวทางด้านอาหาร งานดอกไม้ งานศิลปะประดิษฐ์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม 12,000 -
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม 12,000 -
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม - -
รวม ตลอดปี 24,000 -
รวม ตลอดหลักสูตร 4 ปี 96,000 -

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

137 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

101 หน่วยกิต

2.1.กลุ่มแกน

18 หน่วยกิต

2.2.วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

19 หน่วยกิต

2.3.วิชาเฉพาะ

57 หน่วยกิต

2.3.1.วิชาเฉพาะบังคับ

27 หน่วยกิต

2.3.2.วิชาเฉพาะเลือก

30 หน่วยกิต

2.4.วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า

7 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7(X-X-X)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VLE101 การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) SCH111 เคมีทางอาหาร 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) SCH112 ปฏิบัติการเคมีทางอาหาร 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) SHE101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE110 ศิลปะสร้างสรรค์กับงานคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE103 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย 3(2-2-5)
รวม 20
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) SBT110 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) SBT111 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) SHE108 บริโภคศึกษา 2(2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) SIT103 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE106 อาหารและโภชนาการ 3(2-2-5)
รวม 19
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) SPY117 ฟิสิกส์สังเขป 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) SPY118 ปฏิบัติการฟิสิกส์สังเขป 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE206 สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัยและควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเสรี) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE107 อาหารไทย 3(2-2-5)
รวม 19
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) SMS117 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) MEC101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE205 การแกะสลักผักและผลไม้ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-5)
รวม 18
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4(X-X-X)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) SHE301 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) SMS306 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE416 พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธ์ุ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE302 การถนอมอาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE311 เบเกอรี่และการแต่งหน้าเค้ก 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE209 ศิลปะการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
รวม 21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) SHE310 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE415 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE407 ขนมไทยและอาหารว่างไทย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE309 การค้นคว้าทดลองทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE318 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE319 อาหารเพื่อการประกอบธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม 18
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ) SHE405 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะบังคับ) SHE111 การจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาครอบครัว และชุมชน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE325 อาหารผสานวัฒนธรรม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะเลือก) SHE413 อาหารนานาชาติ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเสรี) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SHE402
หรือ
SHE401
เตรียมสหกิจศึกษาคหกรรมศาสตร์
หรือ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
1(45)
หรือ
2(90)
รวม 16
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SHE404
หรือ
SHE403
หรือ
UBI101
สหกิจศึกษาคหกรรมศาสตร์
หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
หรือ
การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
6(640)
หรือ
5(540)
หรือ
7(640)
รวม 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ผศ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
ผศ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

อ.ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์
อ.ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
คหกรรมศาสตร์

รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
คหกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
คหกรรมศาสตร์

ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
คหกรรมศาสตร์