สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Digital Innovation and Software Engineering

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Digital Innovation and Software Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Digital Innovation and Software Engineering)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Digital Innovation and Software Engineering)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 เข้าใจกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ความต้องการ ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ได้ ออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลได้ สามารถ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ตามประเภทของงานได้ สามารถซ้อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
ชั้นปีที่ 2 ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่มีมีความซับซ้อนได้ เข้าใจการทำธุรกิจประเภท ผู้ประกอบการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและวางแผนการทดสอบได้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้
ชั้นปีที่ 3 พัฒนาเกมดิจิทัลเบื้องต้นได้ มีความเข้าใจทางด้านนวัตกรรมการติดติอสื่อสารและการ รักษาความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเงินได้ มีความสามารถในการสร้าง อุปกรณ์ IoT และนําไปใช้งานจริงได้ เข้าใจถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ดิจิทัลและซอฟต์แวร์ อีกทั้งสามารถที่จะรวบรวมความรู้ไปนําเสนอในรูปแบบการ ประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ทางวารสารวิชาการ
ชั้นปีที่ 4 เข้าใจหลักการในการบริหารโครงการเพื่อจัดการโครงการวิทยานิพนธ์ของตนเองได้ มี ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกประสบการณ์การทำงานจริง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Developer)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • นักวิเคราะห์ระบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ (Digital Innovation and Software System Analyst)
 • นักออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ (Digital Innovation and Software Designer)
 • นักวางแผนทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Strategist)
 • ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Digital Innovation and Software Engineering Entrepreneur)
 • นักออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ (UX/UI Designer)
 • นักเขียนภาษาคอมพิวเตอร์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ (Multi-Platform Programmer)
 • นักทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ (Software Tester)
 • นักตรวจสอบด้านคุณภาพนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ (Digital Innovation and Software Quality Assessor)
 • นักวิชาการด้านนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ (Digital Innovation and Software Officer)
 • นักบริหารโครงการนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ (Digital Innovation and Software Project Manager)
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม 12,000 -
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม 12,000 -
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม - -
รวม ตลอดปี 24,000 -
รวม ตลอดหลักสูตร 4 ปี 96,000 -

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

121 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

85 หน่วยกิต

2.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

57 หน่วยกิต

2.1.1.กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลขั้นพั้นฐาน

18 หน่วยกิต

2.1.2.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล

18 หน่วยกิต

2.1.3.กลุ่มนวัตกรรมข้อมูลดิจิทัล

6 หน่วยกิต

2.1.4.กลุ่มพัฒนาดิจิทัลเชิงธุรกิจ

6 หน่วยกิต

2.1.5.กลุ่มบริหารและจัดการนวัตกรรมดิจิทัล

9 หน่วยกิต

2.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

21 หน่วยกิต

2.3.กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS101 วิทยาการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS102 การใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานในองค์กร 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS104 วิศวกรรมความต้องการของระบบ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS105 ระบบฐานข้อมูลเชิงประยุกต์ 3(0-6-3)
รวม 21
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS106 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับนวัตกรรมดิจิทัล 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS108 หลักการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS109 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในยุคปัจจุบัน 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS208 พื้นฐานการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3)
รวม 21
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดสาหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 0(1-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS203 การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS204 นวัตกรรมข้อมูลดิจิทัล 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS216 หลักการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัลและสร้างแบบจาลองซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS217 หลักการผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลและ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
รวม 18
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS212 นวัตกรรมเกมดิจิทัล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS209 การทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลและซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก) XXXXXX วิชาเลือก 3(X-X-X)
รวม 15
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS315 เทคโนโลยีทางการเงิน 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก) XXXXXX วิชาเลือก 3(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก) XXXXXX วิชาเลือก 3(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก) XXXXXX วิชาเลือก 3(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก) XXXXXX วิชาเลือก 3(X-X-X)
รวม 15
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS306 การประกันคุณภาพของนวัตกรรมดิจิทัลและ ซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS307 สัมมนานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก) XXXXXX วิชาเลือก 3(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก) XXXXXX วิชาเลือก 3(X-X-X)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)
รวม 15
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS401 โครงงานพิเศษนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) SDS319 หลักกลยุทธ์และการบริหารโครงการนวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SDS405
หรือ
SDS407
การเตรียมสหกิจศึกษานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หรือ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
1(45)
หรือ
2(90)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X)
รวม 10
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SDS406
หรือ
SDS408
สหกิจศึกษานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
6(640)
หรือ
5(540)
รวม 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

อาจารย์ประจำหลักสูตร
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อ.อุทัย สำรวมจิตร์
อ.อุทัย สำรวมจิตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์