ทำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dean of the Faculty of Science and Technology

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Deputy Dean of the Faculty of Science and Technology

ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี - รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อ.มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์ - รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา - รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา

หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Head of the Office of the Faculty of Science and Technology

นางกนกพร สัณห์ฤทัย - หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางกนกพร สัณห์ฤทัย

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Assistant Dean of Faculty of Science

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน - ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
อ.ดร.จินต์จุฑา ขำทอง - ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
อ.ดร.ฐิติมา เกษาหอม - ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.ดร.ฐิติมา เกษาหอม
อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส - ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ - ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
ผศ.ไพรินทร์ มีศรี - ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ไพรินทร์ มีศรี

ประธานหลักสูตร

Course President

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน

ประธานหลักสูตรเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี

ประธานหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย

ผศ.ดร.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา

ประธานหลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

อ.ดร.วิชัย กองศรี ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.ดร.วิชัย กองศรี

ประธานหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ

ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

ประธานหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร.ศศมล ผาสุข

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อ.สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.ดร.สุภาวิณี ขันคำ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.ดร.สุภาวิณี ขันคำ

ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา

ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

ผศ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ ประธานหลักสูตร ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ

ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)