สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

Environmental Science and Technology

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc.(EnvironmentalScienceandTechnology)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กําหนดในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี พ.ศ.2558 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ควบคุมมลพิษตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน วิทยาศาสตร์ สาขาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านควบคุมมลพิษ ได้แก่ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
 • นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • บริษัทที่ปรึกษาการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • นักจัดกิจกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม - -
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม - -
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม - -
รวม ตลอดปี - -
รวม ตลอดหลักสูตร 4 ปี - -

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

139 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

36 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน

91 หน่วยกิต

2.1.วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

41 หน่วยกิต

2.1.1.กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

26 หน่วยกิต

2.1.2.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน

15 หน่วยกิต

2.2.วิชาเฉพาะด้านบังคับ

38 หน่วยกิต

2.2.1.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม

6 หน่วยกิต

2.2.2.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

15 หน่วยกิต

2.2.3.กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

12 หน่วยกิต

2.2.4.กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม

5 หน่วยกิต

2.3.วิชาเลือกเฉพาะด้าน

12 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

4.หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SCH104 เคมี 1 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SCH105 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SBT104 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SBT105 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET101 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
รวม 21
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SCH106 เคมี 2 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SCH107 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SBT106 ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SBT107 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SPY102 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SPY103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET102 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
รวม 22
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์พื้นฐาน) SMS102 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) SCH232 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) SCH233 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET201 ขยะมูลฝอยของเสียอันตรายและการควบคุม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET202 มลพิษทางน้ำและการควบคุม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET213 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
รวม 22
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) SCH222 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) SCH223 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET203 มลพิษอากาศและการควบคุม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET212 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน XXXXXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน XXXXXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
รวม 22
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) SCH252 ชีวเคมี 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) SCH253 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET303 ระบบการจัดารสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET307 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน XXXXXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน XXXXXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
รวม 20
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
หมวดวิชาเฉพาะ (วิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน) SET315 ระเบียบวิธีวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET302 เทคโนโลยีสีเขียว 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET314 สัมมนาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน XXXXXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้าน XXXXXX กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม SET316
หรือ
SES317
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษาศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1(45)
หรือ
1(45)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX XXXXXX 3
รวม 20
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET401 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET404 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-2-1)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) SET405 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(0-6-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX XXXXXX 3
รวม 13
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม SET406
หรือ
SET407
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หรือ
สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5(450)
หรือ
6(640)
รวม 5

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล
ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อ.ณหทัย โชติกลาง
อ.ณหทัย โชติกลาง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
อ.ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม