สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Science

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ เขียนและอธิบายอัลกอริทึม เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน วิเคราะห์และออกแบบระบบ สร้างและจัดการฐานข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 ทักษะบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และเรียนรู้ชุมชน
ชั้นปีที่ 3 ทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้และพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนและองค์กร
ชั้นปีที่ 4 ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกประสบการณ์การทางานจริง และการทางานเป็นทีม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Mobile Application Developer)
 • นักพัฒนาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application Developer)
 • ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Engineer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
 • ผู้ดูแลและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Operation)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม 12,000 12000
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม 12,000 12,000
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม - 6,000
รวม ตลอดปี 24,000 30,000
รวม ตลอดหลักสูตร 4 ปี 96,000 120,000

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

127 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

91 หน่วยกิต

2.1.วิชาแกน

12 หน่วยกิต

2.2.วิชาเฉพาะด้าน

51 หน่วยกิต

2.2.1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

15 หน่วยกิต

2.2.2.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์บังคับเรียน

7 หน่วยกิต

2.2.3.กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ บังคับเรียน

13 หน่วยกิต

2.2.4.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ บังคับเรียน

13 หน่วยกิต

2.2.5.กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ บังคับเรียน

3 หน่วยกิต

2.3.วิชาเลือก

21 หน่วยกิต

2.4.วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน

7 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) SCS112 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS116 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 4(2-4-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS117 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS211 การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ 3(2-2-5)
รวม 22
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) SMS203 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS114 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS115 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS202 ระบบฐานข้อมูล 4(2-4-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SCS353 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
รวม 22
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 0(1-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) SCS113 สถิติสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS206 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS208 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS218 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 4(2-4-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS219 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับองค์กร 3(2-2-5)
รวม 22
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกน) SMS101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS216 การศึกษาเรียนรู้ชุมชน 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS221 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS220 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตขั้นสูง 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SCS345 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SCS352 เทคโนโลยีเกิดใหม่ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
รวม 20
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE310 กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS217 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SCS340 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SCS334 การประมวลผลบนคลาวด์ 3(2-2-5)
รวม 14
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS410 การพัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์และบริการชุมชน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS222 ทักษะการสื่อสารสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด้าน) SCS332 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SCS337 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SCS346 เทคโนโลยีคลังและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SCS406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1(45)
รวม 15
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SCS407
หรือ
UBI101
การฝึกสหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือ
การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่
6(640)
หรือ
7(640)
รวม 6
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี SCS347 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี SCS349 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-2-5)
รวม 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ชวลิต โควีระวงศ์
อ.ชวลิต โควีระวงศ์

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ณัฐรดี อนุพงค์
อ.ณัฐรดี อนุพงค์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ดาวรถา วีระพันธ์
อ.ดร.ดาวรถา วีระพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์
อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม
อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์