• ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  ปรัชญา

  วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี


  วิสัยทัศน์

  องค์กรต้นแบบสร้างสรรค์บัณฑิตสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน


  พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาสำรับคนทุกช่วงวัยอย่างมีมาตรฐานเป็นไปตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ และผลิตบัณฑิตให้มีคุณค่าต่อสังคม
  2. ผลิตและพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรค์ที่เป็นที่อมรับและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
  3. ประสานความร่วมมือกับชุมชน สังคม หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสร้างพลัง และหนุนเสริมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมจนเกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการอยู่ดีมีสุข ที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์การดำเนินงานที่เป็นลิและหลักธรรมาภิบาล ก้าวสู่การเป็น Smart University และ มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green University)


  เอกลักษณ์

  เป็นคณะที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


  อัตลักษณ์

  บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น


  ค่านิยมหลัก

  "S C I"
  Social Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม
  Co-Operative Organization = ความร่วมมือขององค์กร
  Integrated innovation = นวัตกรรมเชิงบูรณาการ