• ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  ปรัชญา

  วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี


  วิสัยทัศน์

  องค์กรที่เป็นมิตรต่อชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากอย่างยั่งยืน


  พันธกิจ

  1. ยกระดับการผลิตบัณฑิตที่สามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
  2. การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
  3. เสริมสร้างงานพันธกิจสัมพันธ์ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
  4. สร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน


  เอกลักษณ์

  เป็นคณะที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


  อัตลักษณ์

  บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น


  ค่านิยมหลัก

  "S C I"
  Social Responsibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม
  Co-Operative Organization = ความร่วมมือขององค์กร
  Integrated innovation = นวัตกรรมเชิงบูรณาการ