เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (22/02/2567)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 20 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์