• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุม คณะกรรมการสื่อสารองค์กร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  เรียนจัดช่อดอกไม้ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์  (เลือกเสรี) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
  ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์"
  • 7 กุมภาพันธ์ 2567
  • ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 5 กุมภาพันธ์ 2567
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประชุมการบริการวิชาการในการพัฒนา ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมการแต่งหน้าคัพเค้กและการทำน้ำสมุนไพรบรรจุแก้ว ระดับชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 IEP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมการแต่งหน้าคัพเค้กและการทำน้ำสมุนไพรบรรจุแก้ว ระดับชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 IEP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา...
  • 31 มกราคม 2567
  • ห้องปฏิบัติการชา/กาแฟ และห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในนาม หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ในนาม หน่วยตรวจวิเคราะห์ทางสิ่...
  • 30 มกราคม 2567
  • ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ