สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational Health and Safety

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Occupational Health and Safety)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
 • นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ผู้ตรวจประเมินหรือท่ีปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิชาการแรงงาน
 • ผู้ประกอบการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม 14,000 14,000
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม 14,000 14,000
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม - 7,000
รวม ตลอดปี 28,000 35,000
รวม ตลอดหลักสูตร 4 ปี 120,000 140,000

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

140 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

104 หน่วยกิต

2.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

82 หน่วยกิต

2.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

15 หน่วยกิต

2.3.กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา

7 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SPY104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SMS101 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SBT102 ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SBT103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2)
รวม 22
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SPY106 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SCH222 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SPH310 ชีวสถิติทางสาธารณสุข 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาบังคับ) SBT203 จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX XXXXXX 2(2-0-4)
รวม 22
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS213 พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS214 การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SOS216 กฎหมายสาธารณสุขเพื่ออาชีวอนามัยและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) HEN121 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
รวม 20
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS206 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตราย 2(2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS207 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS203 วิทยาการระบาดและการป้องกันโรค 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS318 อาชีวเวชศาสตร์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SOS215 ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่องาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX XXXXXX 2(2-0-4)
รวม 21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS301 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS303 วิศวกรรมพื้นฐานในงานอาชีวอนามัย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS306 การประเมินความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS323 การยศาสตร์และสรีรวิทยาการทำงาน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS401 พิษวิทยาอาชีวอนามัย 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SOS410 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภัยพิบัติ 2(2-0-4)
รวม 20
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS208 พฤติกรรมศาสตร์ความปลอดภัย 2(2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS304 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS307 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS310 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS324 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SOS308 การระบายอากาศอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SOS422 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2(2-0-4)
รวม 18
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS322 กฎหมายและมาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS404 โครงงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS405 สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(0-2-1)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SOS423 ปฏิบัติงานทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความ ปลอดภัย 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SOS406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1(45)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX XXXXXX 2(2-0-4)
รวม 11
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SOS407 สหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6(640)
รวม 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ขวัญแข หนุนภักดี
อ.ขวัญแข หนุนภักดี

ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
อ.ดร.จินต์จุฑา ขำทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ชลลดา พละราช
อ.ชลลดา พละราช

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ดร.บุษยา จูงาม
อ.ดร.บุษยา จูงาม

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.พชรกมล กลั่นบุศย์
อ.พชรกมล กลั่นบุศย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ดร.อมตา อุตมะ
อ.ดร.อมตา อุตมะ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา
อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย