สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

Nutrition and Dietetics

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 - สามารถจัดเตรียมและเลือกวัตถุดิบเพื่อนามาตัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อ สุขภาพตรงตามหลักโภชนาการและการกำหนดอาหารได้อย่างมีจริยธรรมตามวิชาชีพนัก กำหนดอาหาร และสามารถคำนวนคุณค่าทางอาหารโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ โภชนาการ มนุษย์ โภชนาการตามวัย เพื่อดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
ชั้นปีที่ 2 - สามารถประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ และจัดบริการอาหารให้ตรงกับภาวะ โภชนาการ โดยใช้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และมีศิลปะในการจัด ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทาน
- สามารถวิเคราะห์และแปลผลภาวะโภชนาการ และสามารถสื่อสารให้คำปรึกษาอย่าง ถูกต้อง รวมทั้งสามารถพัฒนาควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
ชั้นปีที่ 3 - สามารถให้โภชนบาบัดสำหรับแต่ละโรค สามารถให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภค และใช้ภาษาอังกฤษในงานโภชนาการได้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ ประกอบธุรกิจด้วย
- สามารถวิจัยด้านโภชนาการ และสามารถพัฒนาสื่อทางโภชนาการ รวมทั้งการสามารถ บูรณาการความรู้สู่ชุมชน แลมีความพร้อมและประสบการณ์สำหรับการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
ชั้นปีที่ 4 - มีประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารในโรงพยาบาล โรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน ส่งเสริมสุขภาพ สถานประกอบการ บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเพื่อสุขภาพและความ งาม สถาบันลดน้าหนัก สมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย และสถานออกกาลังกาย
  • นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านโภชนาการและโภชนบาบัด วิทยากร ในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโภชนาการหรืออาหารเพื่อสุขภาพ
ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการกําหนดอาหาร
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม 15,000 15,000
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม 15,000 15,000
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม - 7,500
รวม ตลอดปี 30,000 37,500
รวม ตลอดหลักสูตร 4 ปี 120,000 150,000

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

130 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

94 หน่วยกิต

2.1.กลุ่มวิชาเนื้อหา

82 หน่วยกิต

2.1.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

76 หน่วยกิต

2.1.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

6 หน่วยกิต

2.2.กลุ่มวิชาฝึกประสบการ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

12 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND106 วัตถุดิบอาหารและการเตรียม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND109 การดัดแปลงอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND110 การคำนวณและการวัดในงานโภชนาการ 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND309 โปรแกรมวิเคราะห์คุณค่าสารอาหารและการประยุกต์ 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND310 หลักโภชนาการและการกำหนดอาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND311 จริยธรรมและวิชาชีพนักกำหนดอาหาร 2(2-0-4)
รวม 22
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND215 ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND217 โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND221 พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND111 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SND118 การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
รวม 22
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND112 ระบบการจัดบริการอาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND113 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในงาน โภชนาการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND114 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารและการจัดเลี้ยง 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND312 การประเมินภาวะโภชนาการในมนุษย์ 3(2-2-5)
รวม 18
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND222 โภชนคลินิก 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND115 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND116 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND223 โภชนาการเพื่อการปรับรูปร่าง 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND313 การพูดและจิตวิทยาทางโภชนาการ 3(2-2-5)
รวม 21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND117 ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการรายใหม่ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานโภชนาการ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND224 การให้คำปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภค 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND315 โภชนบาบัด 4(2-4-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND317 สัมมนาทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร 1(0-2-1)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X)
รวม 21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SMS114 สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND225 โภชนาการชุมชนแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SND316 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SND407
หรือ
SND410
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการกำหนดอาหาร
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
2(90)
หรือ
1(45)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SND226 การพัฒนาสื่อทางโภชนาการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X)
รวม 16
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SND408
หรือ
SND411
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ กำหนดอาหาร 1
หรือ
สหกิจศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 1
5(450)
หรือ
6(640)
รวม 5
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SND409
หรือ
SND412
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ กำหนดอาหาร 2
หรือ
สหกิจศึกษาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2
5(450)
หรือ
6(640)
รวม 5

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.ดร.ใยแพร  ชาตรี
อ.ดร.ใยแพร ชาตรี

ประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.จุฑาวรรณ   นวลจันทร์คง
อ.จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
โภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.นันทิภา   แก้วลีลาวรรณ
อ.นันทิภา แก้วลีลาวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
โภชนาการและการกำหนดอาหาร

ผศ.ปัทมาภรณ์   เจริญนนท์
ผศ.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
โภชนาการและการกำหนดอาหาร

ผศ.ศกุนตาล์   มานะกล้า
ผศ.ศกุนตาล์ มานะกล้า

อาจารย์ประจำหลักสูตร
โภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.ดร.สัจนา  พัฒนาศักดิ์
อ.ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
โภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.สุจา​ริณี​  สังข์​วรรณะ​
อ.สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

อาจารย์ประจำหลักสูตร
โภชนาการและการกำหนดอาหาร