สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Information Technology)

วิชาเอก

มี 2 กลุ่มวิชาได้แก่ 1.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
2.กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล - นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย - นักศึกษาวาดรูปด้วยมือลงในกระดาษและวาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล - นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบบำรุงรักษาและให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย - นักศึกษาวิเคราะห์และออกแบบงานดิจิทัลกราฟิกงานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดียที่ทันสมัย
ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล - นักศึกษาพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย - นักศึกษาพัฒนางานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย
ชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล - นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย - นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการด้านแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
 • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 • นักออกแบบและพัฒนาสื่อกราฟิกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
 • นักออกแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
 • นักออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียดิจิทัล

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม 12,000 12000
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม 12,000 12,000
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม - 6,000
รวม ตลอดปี 24,000 30,000
รวม ตลอดหลักสูตร 4 ปี 96,000 120,000

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

127 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

91 หน่วยกิต

2.1.วิชาแกนบังคับเรียน

9 หน่วยกิต

2.2.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับเรียน

45 หน่วยกิต

2.2.1.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

45 หน่วยกิต

2.2.1.1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

9 หน่วยกิต

2.2.1.2.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

18 หน่วยกิต

2.2.1.3.กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

12 หน่วยกิต

2.2.1.4.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

6 หน่วยกิต

2.2.2.กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย

45 หน่วยกิต

2.2.1.1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

9 หน่วยกิต

2.2.1.2.กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

18 หน่วยกิต

2.2.1.3.กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

12 หน่วยกิต

2.2.1.4.กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

6 หน่วยกิต

2.3.กลุ่มวิชาเลือก

30 หน่วยกิต

2.4.กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7 หน่วยกิต

4.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VLE101 การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SMS112 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT106 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT105 จรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
รวม 18
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT102 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT212 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT218 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)
หหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT104 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
รวม 21
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT216 การจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT213 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT205 การออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT352 การบารุงรักษาและแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)
รวม 21
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT304 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT344 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT357 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
รวม 21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT341 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT319 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT325 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT417 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT351 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 1 3(2-2-5)
รวม 18
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT329 เทคโนโลยีคลาวด์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT333 การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ปัญหาเป็นสำคัญ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT411 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT217 หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT347 ดิจิทัลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 2 3(2-2-5)
รวม 18
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT410 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SIT408
หรือ
SIT328
การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ
ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ท้องถิ่น
1(45)
หรือ
1(45)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SIT406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(45)
รวม 5
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SIT409
หรือ
SIT407
สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
6(640)
หรือ
5(450)
รวม 6
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VLE101 การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 0(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SMS112 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT106 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT105 จรรยาบรรณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
รวม 18
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT102 หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT107 พื้นฐานศิลปะและการวาดเส้น 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT108 การออกแบบและพัฒนาดิจิทัลมีเดีย 3(2-2-5)
หหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT104 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
รวม 21
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT204 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT222 ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการพัฒนาดิจิทัลมีเดีย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SIT109 เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SIT219 การออกแบบและพัฒนางานแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (เลือก) SIT220 การออกแบบและพัฒนางานภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
รวม 21
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT316 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT302 การสร้างการ์ตูน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT339 การสร้างภาพระบบดิจิทัล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT221 การออกแบบและตัดต่อสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT401 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3(2-2-5)
รวม 21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT346 การสร้างงานดิจิทัลเสมือนจริง 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT341 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT402 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) SIT349 เทคโนโลยีจับภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือก) SIT347 ดิจิทัลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 1 3(2-2-5)
รวม 18
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT333 การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ ปัญหาเป็นสำคัญ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT348 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT310 การทำเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT414 การออกแบบและและการพัฒนาเกมเบื้องต้น 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SIT353 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 2 3(2-2-5)
รวม 18
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SIT410 การเรียนรู้เชิงผลิตภาพสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SIT408
หรือ
SIT406
การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(45)
หรือ
1(45)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SIT328 ทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท้องถิ่น 1(45)
รวม 5
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SIT409
หรือ
SIT407
สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
6(640)
หรือ
5(450)
รวม 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง
อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่
ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์
อ.มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ
ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อัจจิมา มั่นทน
ผศ.อัจจิมา มั่นทน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา
ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ไชย มีหนองหว้า
อ.ไชย มีหนองหว้า

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ไพรินทร์ มีศรี
ผศ.ไพรินทร์ มีศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ