การประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์