ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ลำดับ ตัวชี้วัด/
ประเด็น
คำถาม
องค์ประกอบ
ด้านข้อมูล
ลิงค์หรือ
URL
ข้อมูล
O1 โครงสร้าง

o    แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน*
o    แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
O3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
O4 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่หน่วยงาน
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น
O6 Q&A

o แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารได้สองทาง(Q&A)
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

การบริหารงานและงบประมาณ
ลำดับ ตัวชี้วัด/
ประเด็น
คำถาม
องค์ประกอบ
ด้านข้อมูล
ลิงค์หรือ
URL
ข้อมูล
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o แสดงแผนการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
    (2) หรือแนวทาง
    (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567

O8 แผนและความก้าวหน้า ในการดําเนินงาน และ การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

o แสดงแผนการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจําปี พ.ศ. 2567
ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) โครงการหรือกิจกรรม
   (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
   (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
   (4) ระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
o แสดงผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี  พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียด ความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ /กิจกรรม

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

o  แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนิน งานประจําปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
   (1) ผลการดําเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ /กิจกรรม
   (3) ระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดําเนินการ)
   (4) ปัญหา/อุปสรรค 
   (5) ข้อเสนอแนะ
o  เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2566

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่

o   แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 
   (1) ชื่องาน
   (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอน
   (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนําข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ ด้านข้อมูลครบตามที่กําหนด

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*

o   แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ชื่องาน
   (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอน
   (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
*กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนําข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ ด้านข้อมูลครบตามที่กําหนด

O12 ข้อมูลสถิติ

o    แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตาม ภารกิจของหน่วยงาน    ที่มีรายละเอียด ของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) จํานวนผู้รับบริการที่เข้ามา (Walk-in)
    (2) จํานวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
*เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.2566

O13 E–Service

o    แสดงระบบการให้บริการ* ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้อง เดินทางมายังจุดให้บริการ
o    แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
o    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
*ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ(Q&A)หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน์วยงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ ตัวชี้วัด/
ประเด็น
คำถาม
องค์ประกอบ
ด้านข้อมูล
ลิงค์หรือ
URL
ข้อมูล
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

o    แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดําเนินการ ในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) วิธีการที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดําเนินการ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o    แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
o    แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o    เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด  หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว

O16 ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

o    แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567   ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
(8) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
 (12) วันสิ้นสุดสัญญา
*เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ    
 ในปี พ.ศ. 2567

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

o    แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
    (1) จํานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
    (3) ปัญหา/อุปสรรค
    (4) ข้อเสนอแนะ
o    แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
    (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
    (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
    (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
    (4) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ
    (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
    (6) ราคากลาง (บาท)
    (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
    (8) เลขประจําตัวผู้เสียภาษี/เลขประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
    (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ ตัวชี้วัด/
ประเด็น
คำถาม
องค์ประกอบ
ด้านข้อมูล
ลิงค์หรือ
URL
ข้อมูล
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ที่มีรายละเอียดอยางน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
o   เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

O19 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการดําเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
(4) ระยะเวลาในการดําเนินการ(ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่ม    และสิ้นสุดการดําเนินการ)
(5) ข้อมูลสถิติอัตรากําลัง จําแนกตามประเภทตําแหน่ง
(6) ข้อมูลสถิติจํานวนผู้เข้ารับการฝีกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(7) ปัญหา/อุปสรรค
(8) ข้อเสนอแนะ
*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

O20 ประมวลจริยธรรม สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o    แสดงประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ*
* กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดําเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
    เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

o    แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม    ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คําปรึกษา ตอบคําถามทางจริยธรรม หรือคณะทํางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคําสั่งแต่งตั้งที่เป็น ทางการ
(2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’tsเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน    ทางจริยธรรมที่จัดทําขึ้นโดยหน่วยงาน
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมที่ดําเนินการ    โดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

การส่งเสริมความโปร่งใส
ลำดับ ตัวชี้วัด/
ประเด็น
คำถาม
องค์ประกอบ
ด้านข้อมูล
ลิงค์หรือ
URL
ข้อมูล
O22 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

o    แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด 
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทําความผิด  พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ     มิชอบ
(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
(5) ระยะเวลาดําเนินการ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

o    แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคล
ภายนอกสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน   โดยต้องแยก ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
o    เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
o    สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o    แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1)จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
*เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o    แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียด 
อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน
*เป็นการดําเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ลำดับ ตัวชี้วัด/
ประเด็น
คำถาม
องค์ประกอบ
ด้านข้อมูล
ลิงค์หรือ
URL
ข้อมูล
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o    เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดํารงตําแหน่งในปี     พ.ศ. 2567
o    มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o    เป็นการประกาศสำหรับปี 2567
*การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

o    แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
o    เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
o    เป็นการดำเนินการในปี  พ.ศ. 2567

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o    แสดงรายงานการรับของขวัญและของกํานัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สําหรับหน่วยงาน
o    เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานปี พ.ศ. 2566

O29 รายงานการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

o    แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาสําหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561
*เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

o    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วย งาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ     พ.ศ. 2558*
(2) การใช้อํานาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ 
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การบริหารงานบุคคล
o    ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
o    เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.2567
*กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอํานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

O31 รายงานผลการดําเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจําปี

o    แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผล การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี พ.ศ. 2566
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ผลการดําเนินการตามมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ลำดับ ตัวชี้วัด/
ประเด็น
คำถาม
องค์ประกอบ
ด้านข้อมูล
ลิงค์หรือ
URL
ข้อมูล
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o    แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทําโดย หน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
(3) ระยะเวลาดําเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม
o    เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
*กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

O33 รายงานผลการดําเนิน การป้องกันการทุจริต ประจําปี

o    แสดงผลการดําเนินการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม*
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
o    เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดําเนินการ

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

o    แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
(2) การให้บริการและระบบ E-Service
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(4) กระบวนการกํากับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ
(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง 
(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อํานาจและการบริหารงานบุคคล
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o    แสดงการกําหนดวิธีการนําผลการวิเคราะห์ แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) วิธีการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
(2) การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
(4) ระยะเวลา
o    แสดงการวิเคราะห์ข้อจํากัดของหน่วยงาน ในการดําเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
*กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กําหนดโดยคํานึงถึงบริบท และการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดําเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

o    แสดงผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(2) สรุปผลการดําเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
3) ผลลัพธ์หรือความสําเร็จของการดําเนินการ
o    เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
*กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กําหนดโดยคํานึงถึงบริบท และการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน