• ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์