สมรรถนะหลัก

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรระยะสั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน

8 September 2023

กำหนดการจองรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566
กำหนดการจองรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

4 August 2023

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๒๑๔/๒๕๖๖ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๒๑๔/๒๕๖๖ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕

21 July 2023

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๑๔๘  ให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๑๔๘ ให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๕

14 May 2023

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

28 March 2023

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เข้าศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๖๕

16 February 2023

กิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างบุคลากรและเยาวชนต้นแบบเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางปัญญา สร้างสังคม รู้ รัก สามัคคี มีสันติสุขยั่งยืน"

22 September 2023

ห้องประชุมจักรพงษ์ อาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ถนนพระรามที่ ๕

ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2566

21 September 2023

ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566
งานมุทิตาจิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

13 September 2023

ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้อนรับทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UIN Malang (University Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) จากประเทศอินโดนีเซีย
ต้อนรับทางคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย UIN Malang (University Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) จากประเทศอินโดนีเซีย

12 September 2023

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์
การพิจารณาทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย์

11 September 2023

ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Smart IT for Innovation Camp Faculty of Science and Technology VRU
Smart IT for Innovation Camp Faculty of Science and Technology VRU

7 September 2023

หอประชุมวไลยอลงกรณ์

การวิจัยและวารสาร

สื่อวิดีโอเผยแพร่

หมวดทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร

บอร์ดผู้บริหาร
บอร์ดผู้บริหาร

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

หน่วยงานภายใน

เมนูสำหรับอาจารย์และบุคลากร

อาจารย์และบุคลากร

ผู้ดูแลระบบ

บริการและข้อมูลอื่นๆ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แบบฟอร์ม / คู่มือ
แบบฟอร์ม / คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / คู่มือ สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

วาระการประชุม
วาระการประชุม

วาระการประชุมทั้งหมด

บริการออนไลน์
บริการออนไลน์

บริการออนไลน์ที่ให้บริการ

วารสารJRIST
วารสารJRIST

ระบบวารสารJRIST

สถานศึกษาปลอดภัย
สถานศึกษาปลอดภัย
จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน/สายตรงผู้บริหาร
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

กำหนดการลงทะเบียนเรียน