• ประวัติความเป็นมา

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • 2475

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

  • 2513

   ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

  • 2520

   หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้ด้วยกันได้แก่
   - หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
   - หมวดวิชาคณิตศาสตร์
   - หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
   - หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
   - หมวดวิชาหัตถศึกษา
   - หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
   โครงสร้างการบริหารมีหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชาได้แก่
   - ภาควิชาเกษตรศาสตร์
   - ภาควิชาคณิตศาสตร์
   - ภาควิชาเคมี
   - ภาควิชาชีววิทยา
   - ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   - ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
   - ภาควิชาพลศึกษา
   - ภาควิชาสุขศึกษา
   - ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์
   คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต

  • 2535

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นามว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และในปี พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นตำแหน่งคณบดี

  • 2547

   ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

  • 2548

   ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตรโดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชาจวบจนถึงปัจจุบัน