เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (พิธีเปิด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 "เจ้าฟ้าเกมส์" ภายในกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะต่างๆ ด้วยความสวยงาม

23 กุมภาพันธ์ 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์