Green Office

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นโยบายสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการโครงงาน
แผนงานโครงงาน

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 1
การดำเนินนโยบาย การวางแผนดำเนินงาน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 2
การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
หมวดที่ 3
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4
การจัดการของเสีย
หมวดที่ 5
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
หมวดที่ 6
การจัดชื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถิติการใช้ทรัพยากร

สรุปสถิติการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของคณะฯ ในรอบปี 2566 เปรียบเทียบกับช่วงปีก่อนหน้า
สถิติการใช้ไฟฟ้า
สถิติการใช้น้ำประปา
สถิติการใช้กระดาษ
สถิติปริมาณของเสีย
สถิติการใช้เชื้อเพลิง
สถิติก๊าชเรือนกระจก

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล