สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

Science and Innovation

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Science and Innovation for Development

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Science and Innovation for Development)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Science and Innovation for Development)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 49 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร แบบ 1.1 (By Research) เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
แบบ 2.1 (By coursework) เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
แบบ 2.2 (By coursework) เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโทควบเอก หลักสูตร 4ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
  • นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
  • ประกอบอาชีพอิสระเช่นเปน็ผู้ประกอบการเป็นผู้ให้บริการ/ที่ปรึกษา/วิทยากรเกี่ยวกับการ สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์จากการต่อยอดภูมิปัญญา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 แบบ 2.2
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม 40,000 37,500
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม 40,000 37,500
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม 40,000 37,500
รวม ตลอดปี 120,000 112,000
รวม ตลอดหลักสูตร 350,000 450,000

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แบบ 1 แบบ 2
แบบ 1.1
(หน่วยกิต)
แบบ 2.1
(หน่วยกิต)
แบบ 2.2
(หน่วยกิต)

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2.หมวดวิชาสัมพันธ์

- 3 3

3.หมวดวิชาเฉพาะด้าน

- 10 31

3.1.วิชาบังคับ

- 7 13

3.2.วิชาบังคับ

- 3 18

4.วิทยานิพนธ์

48 36 48

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตลาด 2(1-2-3)
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 8
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 1 ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 2 ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาสัมพันธ์ SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
รวม 3
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD702 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทาง วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตลาด 2(1-2-3)
วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 11
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 1 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 10
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 2 1(0-3-2)
วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 7
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD808 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE501 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน SCS501 คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSM505 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เชิงระบบ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) SSM505 รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 6
รวม 9
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE701 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 1 ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาสัมพันธ์ SSD701 กระบวนทัศน์และการวิเคราะห์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD701 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD702 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงทาง วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) SSM505 รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 6
รวม 15
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน VLE702 ภาษาอังกฤษสาหรับดุษฎีบัณฑิต 2 ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD801 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 1 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD704 การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการตลาด 2(1-2-3)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) SSD809 รการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) SSM505 รายวิชาทางวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 3
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 15
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD802 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 2 1(0-3-2)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) SSD803 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 10
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ SSD807 วิทยานิพนธ์ 12
รวม 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข
รศ.ดร.ศศมล ผาสุข

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง
รศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา