• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ลำดับ รหัสสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัครเรียน
  1 6710918 นางสาวนีณาชา สกุลสุริยะ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  2 6710735 นางสาววราพร พิเภก คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  3 6710208 นางสาวจริยาพร ศรีสว่าง คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  4 6710089 นางสาวพรรษพร ผิวดำ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  5 6712508 นายสุวิจักขณ์ กุลสมบัติศิริ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  6 6712432 นางสาวธมนต์รัตน์ แสงทวีวรรณ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  7 6712296 นางสาวเทวิกา สนธิรา คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  8 6712656 นางสาวสิริกัญญา มีจันทร์ทอง คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  9 6712678 นางสาวกนกรัตน์ สุพรรณโพธิ์ทอง คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  10 6713606 นางสาวภัณฑิรา อ้นจันทร์ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  11 6713498 นายอชิรวุฒิ ไชยเขตต์ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  12 6713308 นางสาวภคพร ศรีสมศักดิ์ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  13 6713888 นายนพภาณุ บุญเสริม คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  14 6714209 นายวุฒิชัย เจริญศิรินุกุล คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  15 6714192 นายภัทรพล ไสยยา คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  16 6714268 นางสาวคีตภัทร ฉัตรเกษ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  17 6714254 นายธนโชติ ตามัย คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  18 6714540 นายรัชภูมิ หิรัญ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  19 6714413 นางสาวอณามิกา ตั้งดำรงวัฒน์ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  20 6714334 นางสาวภูชิตา ปิ่นหอม คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  21 6714374 นางสาวกาญจนา สดับรส เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  22 6714472 นายอธิชาติ หุนตะประพิน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  23 6714582 นายธนพัฒน์ ปิดภยันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  24 6714508 นายธีรภัทร ไพคำนาม เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  25 6714480 นายธีรพล กล่ำรื่น เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  26 6714511 นายธนโชติ รูปจำลอง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  27 6714594 นายยุทธนา ตรีเกษม เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  28 6714256 นายปรัชญา นามวิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  29 6714150 นายพิตรพิบูล เบาใจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  30 6713967 นายวิภู จำนงค์กิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  31 6713813 นางสาวพรธิดา ราชู เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  32 6713142 นายโยชูวา น้ำทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  33 6713126 นายธีรเทพ หาญพิทักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  34 6712802 นายรางวัล วิรางกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  35 6712939 นายธนกฤต สุขญาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  36 6710402 นางสาวจิตลัดดา จำปาทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  37 6710912 นายกรภัทร์ เนินพลับ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  38 6711509 นายธีทัต แจ่มแจ้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  39 6711409 นายธีรภัทร์ บุญระมี เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  40 6711315 นายพีรพัฒน์ รักษาชื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  41 6711316 นายนรากรณ์ รักไธสงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  42 6711208 นายปิยวัตร อู๋สามเรือน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  43 6711039 นายธรรมพัฒน์ นนยะโส เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  44 6710939 นายชัยรัตน์ กว้างทุ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  45 6712673 นายพีรพล ทองห่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  46 6712189 นายธนวรรธน์ ภัยฤทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  47 6712399 นายศุภณัฐ แสงนาค เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  48 6712400 นายฉัตรแก้ว สอนต่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  49 6712335 นายโสภณ ผลรวย เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  50 6712425 นางสาวอณัญญา อินทรสิงห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  51 6712545 นายจีรัฐติกุล พลคะชา เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  52 6712622 นายภูริภัทร ศรีวิศาลภพ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  53 6712623 นายธีรภัทร์ ลาปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  54 6712598 นายนนทวัฒน์ เหลาทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  55 6713437 นายอานนท์ วงค์กอง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  56 6713779 นางสาวสาริศา จันศร เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  57 6713948 นายธนกร ดอกจำปี เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  58 6714142 นายธิติวุฒิ โพธิ์เที่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  59 6714066 นายศิริพงษ์ นากุดนอก เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  60 6714230 นายวาที จันทร์วงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  61 6714176 นางสาววรัญญา มะโนสุทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  62 6714627 นางสาวทิพนาถ กมลเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  63 6714470 นายพีรพัฒน์ แสงอ่ำ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  64 6714458 นางสาวภัทรวรินทร์ จันทร์คล้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  65 6714426 นายณรักษ์เอก ดิษสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  66 6714411 นางสาวอริสา ผ่องแผ้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  67 6714378 นายศุภชัย กลิ่นศรีสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  68 6714365 นายพสิษฐ์ จันทร์พรมดี เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  69 6714479 นายนภจร พุกปราง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  70 6714615 นายตะวัน บุญรอด วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  71 6714512 นายธนาธร นงค์นุ่ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  72 6714516 นายรัชชานนท์ ทองพะเนา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  73 6714000 นายสหรัฐ สมใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  74 6714002 นางสาวภูริตา บุญนุกูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  75 6714151 นายวงศกร รุจิฉาย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  76 6714152 นายอภิสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  77 6714153 นายปรัชญา แสงจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  78 6714062 นายธีรภัทร คำฟอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  79 6714114 นายพศวีร์ ดารามาตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  80 6714103 นางสาวนัฐทริกา ชีวาจร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  81 6713953 นายกานต์ ไชยวิเศษสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  82 6713954 นายวชิรวิทย์ พูลสวัสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  83 6713960 นายธนกฤต มูสิกพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  84 6713963 นายพงศกร เรือนเเพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  85 6713880 นายรณชัย สุวรรณนคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  86 6713883 นายคณวัฒน์ นงค์พรมมา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  87 6713919 นายจตุรวิทย์ เคริคำหล่อ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  88 6713907 นายรัฐภูมิ ธงชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  89 6713924 นายจักรพงษ์ จันทร์เกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  90 6713804 นายเฉลิมชัย นามปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  91 6713732 นายสิทธิศักดิ์ ใจเย็น วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  92 6713487 นายสิทธิศักดิ์ เพชรคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  93 6713505 นายศุภกร บันทับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  94 6713508 นายเพชรรัตน์ พรหมสถิตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  95 6713591 นายสุเมธี ไชยวงศ์หวั่นท๊อก วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  96 6713156 นายปุญญพัฒน์ กลิ่นทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  97 6713220 นายภาคภูมิ กุศลพันธุ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  98 6713290 นางสาวซูรีซัน เปาะหม๊ะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  99 6712624 นายกฤตธน โพธิ์น้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  100 6712421 นางสาวสุนันท์ จีนเพ็ชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  101 6712758 นายกรกฤต แก่นแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  102 6712759 นายปัญญา สุขสุเมฆ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  103 6712967 นายทักษิณาวัฏ ปิ่นทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  104 6713033 นายอัศวรัชฌานนท์ วงศ์วิชัยศานต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  105 6712911 นายอิทธิเชษฐ์ สนธิกรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  106 6710650 นายปิยะวัฒน์ พวงแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  107 6710427 นายพลาธิป พงษ์พานิช วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  108 6710553 นางสาวปุณยวีร์ บุญอุ้ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  109 6710496 นายธนภัทร ศรีแสน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  110 6711127 นายกฤษฎารกรณ์ อ้ายด้วง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  111 6711256 นายรัชชานนท์ ช่วยบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  112 6711274 นายสิรภัทร เจริญสัตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  113 6711337 นายภัทรชัย อ่วมพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  114 6711313 นายวรวิช พาเสน่ห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  115 6711379 นายศภากร แสงมณี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  116 6711514 นายวรายุทธ คงสมบูรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  117 6711746 นางสาวชญาภา ติมุลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  118 6711594 นายสิทธิชัย สีสัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  119 6711551 นายณัฐภัทร บุญประกอบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  120 6711927 นายธนัญกฤดิ ไชยชนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  121 6711951 นายฐิติวัฒน์ ทิพย์เนตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  122 6711958 นายภาสวิชญ์ พระทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  123 6712092 นายปกรณ์ ดื่มโชค วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  124 6711554 นายวรเวช เพชรนางรอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  125 6711587 นางสาวกรติยา รัตนสุวรรณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  126 6711595 นางสาวราตรี มะลิวรรณ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  127 6711642 นางสาวลลิตวดี เพ็ชรักษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  128 6711295 นางสาวยาณิศา แย้มมาก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  129 6711162 นางสาวศิรินทรา สิมพงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  130 6711066 นางสาวปาลิตา สกุณี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  131 6710200 นางสาวชลธิชา ลือชัยราม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  132 6710823 นายอนันต์นภ จันทร์ช่วยนา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  133 6710989 นางสาวพิมพาพร ธัญญะเจริญ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  134 6712700 นางสาวณัฐนันท์ ไกรสมรส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  135 6713250 นายพีรพัฒน์ พรมภักดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  136 6713231 นางสาวสุวิมล พันธ์ป้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  137 6713161 นางสาวชนมล พรมณี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  138 6713608 นางสาวจิรภัทร ไวยสุภี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  139 6713544 นายพีรพัฒน์ พรมภักดี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  140 6713740 นางสาวนฤมล เสียงวังเวง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  141 6713977 นางสาวบุญดารินทร์ อร่ามเรือง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  142 6714190 นางสาววิยดา ชิดนอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  143 6714210 นางสาววรรณภรณ์ สกุลโพน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  144 6714514 นางสาววันเพ็ญ วันศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  145 6714613 นางสาวสวรรยา พิมพ์หนู อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  146 6714466 นายอภิสิทธิ์ ปราณีราษฎร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  147 6714382 นายจิรวัฒน์ โพนสิม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  148 6714654 นางสาวชัฎชณิดา เอี่ยมศิริ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  149 6714643 นางสาวดรุณรัตน์ ลันชิกโคตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  150 6714096 นางสาวสิริรัตน์ ขำเลิศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  151 6713114 นายภูผา ผลภาค วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  152 6713116 นางสาววรรณิภา ลึกวิลัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  153 6713117 นางสาวปิยะฉัตร พินิจดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  154 6713270 นางสาวพรนิภา จักปั่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  155 6712615 นางสาวชนิตา เอี่ยมสอาด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  156 6713024 นางสาวกิตติกานต์ จันทม่วง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  157 6712382 นางสาวนิตยา ผลเจริญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  158 6712383 นายวันชนะ ทับทิมทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  159 6712384 นายธนกร อังกาบ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  160 6712385 นางสาววริสรา แจ้งปดิษฐ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  161 6712387 นางสาวชนิษฐา ทองประชุม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  162 6712465 นางสาวนภาพร จันทรโคตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  163 6712466 นางสาวน้ำฝน สิงห์โตทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  164 6712467 นางสาวอรุณรัตน์ คำล้าน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  165 6712468 นางสาวดวงมณี กีบุญมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  166 6712487 นางสาวจิรภัทรา อยู่โต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  167 6712488 นางสาวชัญญานุช นิลทสุกข์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  168 6712489 นางสาวชนัญชิดา หินอ่อน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  169 6712472 นางสาวสุพิชชา พุ่มมาลี โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  170 6712473 นางสาวรัตติกาล ไวยสุทธิ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  171 6712474 นางสาวหนึ่งฤทัย ยมดิษฐ์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  172 6712462 นางสาวกาญจนา คำติ๊บ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  173 6712116 นางสาวสุภาพร สนธิการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  174 6712258 นางสาวณิชกานต์ สุดดี โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  175 6713268 นางสาวนิชาภา เอี่ยมพันธุ์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  176 6710898 นางสาวมณฑิรา ขวัญแก้ว โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  177 6710728 นางสาวธีรนาฎ ทัศนภาพ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  178 6710242 นายชิษณุชา จาวรรณ์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  179 6710458 นางสาวปริยา พิมพ์ศรี โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  180 6711177 นางสาวศรลดา เพชราบรรพ์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  181 6711532 นางสาวกมลชนก ใจเกลี้ยง โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  182 6711840 นางสาววิจิตรา บุญบัว โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  183 6714196 นางสาวศิริพร ดวงสีดา โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  184 6714216 นางสาวสาธิดา อินทร์สุวรรณ์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  185 6714218 นางสาวชนัญชิดา เดโช โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  186 6713921 นางสาวธุวพร พรรณอาราม โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  187 6713778 นายอนุชิต จันทร์สารคาม โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  188 6714377 นางสาวธนิตา ขำบริสุทธิ์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  189 6714421 นางสาวสุนิสา หนีภัย นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  190 6714523 นางสาววิไลลักษณ์ ราษฎร์สืบ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  191 6714185 นายณัฐวุฒิ ประคองทรัพย์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  192 6714074 นายธนาธร ชำนาญถิ่นเถื่อน นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  193 6714059 นายธีรภัทร โพธิ์สุวรรณ์ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  194 6711997 นางสาวรุ่งลาวัณย์ ใจกล้า นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  195 6711496 นางสาวอัญธิชา หว้ามุข นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  196 6711480 นายอัครเดช ชูกลิ่นหอม นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  197 6713655 นายชนากร สงวรรณ นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  198 6712419 นายสิทธินนท์ ศรีรางวัล นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.บ.)
  199 6712369 นางสาวพิชญาภา วงค์พิมสอน อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  200 6712370 นางสาวปริญญารัตน์ ศรีวิเชียร อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  201 6712371 นายกิตติศักดิ์ กริกสูงเนิน อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  202 6712372 นายนที เทพารักษ์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  203 6712373 นายอภินันท์ สังข์ศิริ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  204 6712375 นายสุภัทร พรมทอง อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  205 6712376 นางสาวเพชรลดา พงษ์ศุข อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  206 6712377 นางสาวทิพรัตน์ นิลดี อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  207 6712491 นายนวพล พ่องวิทย์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  208 6712492 นางสาวฐิตาภรณ์ กระแสทอง อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  209 6712493 นายรฐกร บุระณเดช อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  210 6712494 นายณัฐศิวัช วรากิจพัฒนานนท์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  211 6712495 นางสาวบุญชอบ สิทธิวงค์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  212 6712496 นางสาวอริสรา ปิติสม อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  213 6712497 นางสาวพรไพลิน วิสิทธิสาท อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  214 6712500 นางสาวปาริฉัตร ศรีรักษา อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  215 6712584 นางสาวพรชนก เจริญสัตย์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  216 6712897 นางสาวพรนภา เพชรวงค์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  217 6712819 นางสาวสิโรรส เวชบูรณ์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  218 6712834 นางสาวทัศนวรรณ ศิริพรรณาภรณ์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  219 6712826 นางสาวศิริกานดา นามประมา อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  220 6712829 นางสาวกัญจน์อชิรญา สายสิทธิ์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  221 6712831 นางสาวกัญอริย์กันตา สายสิทธิ์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  222 6712821 นางสาวศิริวัน ทะวงศ์อารี อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  223 6712824 นางสาวแพรวพราว เกิดมี อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  224 6713555 นางสาวรัชนีกร สายมาอินทร์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  225 6713119 นางสาวฐิติรัตน์ สิงหรัญ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  226 6713045 นางสาวเบญจพร ช้างเย็นฉ่ำ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  227 6713104 นางสาวจรรยาภรณ์ สุขเหลือ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  228 6714070 นางสาวมุธิตา นิยนุช อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  229 6713687 นางสาวอริสรา หอมจันทร์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)
  230 6714496 นางสาวพิมลวรรณ เจริญสัตย์ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ (วท.บ.)

  หมายเหตุ
        ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภายในเวลาที่กำหนด รายละเอียด http://ent.vru.ac.th