• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567
  • 29 มีนาคม 2567
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ
  • 29 มีนาคม 2567
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
  • 26 มีนาคม 2567
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นักศึกษาปี 3 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร นำเสนอรายงานผลการวิจัย - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  นักศึกษาปี 3 หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร นำเสนอรายงานผลการวิจัย
  • 13 มีนาคม 2567
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สอนทำอาหารไทย เมนูผัดไท และเครปเย็น ให้แก่ ASRJC Internationalisation Programme - Cultural and Sports Exchange Program to Pathum Thani and Bangkok, Thailand - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  สอนทำอาหารไทย เมนูผัดไท และเครปเย็น ให้แก่ ASRJC Internationalisation Programme - Cultural and Sports Exchange Program to Pathum Thani and Bangkok, Thailand
  • 13 มีนาคม 2567
  • ห้องปฏิบัติการครัวร้อน/ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  กิจกรรมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (JRIST) ครั้งที่ 1/2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
  • 7 มีนาคม 2567
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี