ข่าวกิจกรรมของคณะ

ข่าวกิจกรรมของคณะ
สงกรานต์สุขใจวไลยอลงกรณ์ 2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
สงกรานต์สุขใจวไลยอลงกรณ์ 2567
 • 10 เมษายน 2567
 • บริเวณชั้น1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ข่าวกิจกรรมของคณะ
ประชุมจัดทำโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ข่าวกิจกรรมของคณะ
กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567
 • 1 เมษายน 2567
 • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยมการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 55
 • 31 มีนาคม 2567
 • ณ ห้อง 220 อาคารแถบ นี่ละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรมของคณะ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567
 • 29 มีนาคม 2567
 • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ
 • 29 มีนาคม 2567
 • ห้องประชุมราชพฤกษ์
ข่าวกิจกรรมของคณะ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
 • 26 มีนาคม 2567
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข่าวกิจกรรมของคณะ
กิจกรรมสอบภาคปฏิบัติอาหาร รายวิชา SHE403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
“สงกรานต์ สุขใจวไลยอลงกรณ์” - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะครุศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาจ้าง ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2567 - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
“เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนในยุคดิจิทัล” - มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU

ประชาสัมพันธ์คณะ

ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
VRU - แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกระบวนการวิทย์ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
VRU - แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Scitech Innovation Space - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
VRU - แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนเพื่อชุมชนผ่านระบบดิจิตอล - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
VRU - จ้างงานเด็กจบใหม่ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวสำหรับนักศึกษา
VRU - การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - รับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่!!!!!!!!!!มาแล้วจ้า - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศคณะวิทย์ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวรับสมัครงาน
VRU - ประกาศคณะวิทย์-ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
VRU - ขอเชิญน้องๆ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
VRU - การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข่าวศิษย์เก่า
VRU - จ้างงานเด็กจบใหม่ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิจัยและวารสาร

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางกองบรรณาธิการ มีความยินดียิ่งที่จะรับผลงานทางวิชาการจากทุกท่าน เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร

ศูนย์การเรียนรู้ Super Farm Model
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 3 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับ ที่ 1
อ่านเพิ่มเติม

วีดิทัศน์

VRU - KM SCITECH EP.2 การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

KM SCITECH EP.2 การขับเคลื่อนช...

VRU - KM SCITECH EP.1 การขับเคลื่อนชุมชนโดยบูรณาการงานวิจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภาคีเครือข่าย - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

KM SCITECH EP.1 การขับเคลื่อนช...

VRU - Tip DIY by yourself EP.3 ทำง่าย ขายดี ด้วยน้ำขวดพาสเจอร์ไรส์ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.3 ทำง่า...

VRU - Tip DIY by yourself EP.4 เรียน ๆ เล่น ๆ กับสีเต้นระบำ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.4 เรียน...

VRU - Tip DIY by yourself EP.5 น้ำสีรุ้ง - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.5 น้ำสี...

VRU - Tip DIY by yourself EP.6 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านอาหาร 1 จาน - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.6 เรียน...

VRU - Tip DIY by yourself EP.7 แก้วน้ำวิเศษ - SCI VRU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Tip DIY by yourself EP.7 แก้วน...