ทำเนียบบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคลากรสายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง

สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข
รศ.ดร.ศศมล ผาสุข

สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล
ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อ.ณหทัย โชติกลาง
อ.ณหทัย โชติกลาง

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
อ.ดร.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.นพมาศ ประทุมสูตร
ผศ.ดร.นพมาศ ประทุมสูตร

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.ดร.โยธิน กัลยาเลิศ
ผศ.ดร.โยธิน กัลยาเลิศ

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.วิชัย กองศรี
อ.ดร.วิชัย กองศรี

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ
ผศ.เอกชัย จงเสรีเจริญ

สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ชลลดา พละราช
อ.ชลลดา พละราช

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.พชรกมล กลั่นบุศย์
อ.พชรกมล กลั่นบุศย์

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ดร.บุษยา จูงาม
อ.ดร.บุษยา จูงาม

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ดร.จินต์จุฑา ขำทอง
อ.ดร.จินต์จุฑา ขำทอง

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา
อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ขวัญแข หนุนภักดี
อ.ขวัญแข หนุนภักดี

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ดร.อมตา อุตมะ
อ.ดร.อมตา อุตมะ

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ศกุนตาล์  มานะกล้า
ผศ.ศกุนตาล์ มานะกล้า

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.ดร.ใยแพร ชาตรี
อ.ดร.ใยแพร ชาตรี

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.จุฑาวรรณ  นวลจันทร์คง
อ.จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

ผศ.ปัทมาภรณ์  เจริญนนท์
ผศ.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​
อ.สุจา​ริณี​ สังข์​วรรณะ​

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์
อ.ดร.สัจนา พัฒนาศักดิ์

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.นันทิภา  แก้วลีลาวรรณ
อ.นันทิภา แก้วลีลาวรรณ

สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.สิโรรัตน์ จั่นงาม
อ.สิโรรัตน์ จั่นงาม

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.จุฑารัตน์  โพธิ์หลวง
ผศ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์
อ.ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์
อ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย
ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ
อ.วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.ฐิติมา เกษาหอม
อ.ดร.ฐิติมา เกษาหอม

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.สุภาวิณี ขันคำ
อ.ดร.สุภาวิณี ขันคำ

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

รศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ์
รศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.สุนันทา ศรีโสภา
อ.ดร.สุนันทา ศรีโสภา

สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์
อ.มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ไพรินทร์ มีศรี
ผศ.ไพรินทร์ มีศรี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ
ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ไชย มีหนองหว้า
อ.ไชย มีหนองหว้า

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่
ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา
ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.อัจจิมา มั่นทน
ผศ.อัจจิมา มั่นทน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง
อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์
ผศ. วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์

สาขามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ

ผศ.ดร.เยาวภา แสงพยับ
ผศ.ดร.เยาวภา แสงพยับ

สาขามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ

ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์
ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์

สาขาคหกรรมศาสตร์

ผศ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
ผศ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย

สาขาคหกรรมศาสตร์

อ.ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์
อ.ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์

สาขาคหกรรมศาสตร์

ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา

สาขาคหกรรมศาสตร์

รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

สาขาคหกรรมศาสตร์

ผศ.ลัดดาวัลย์  กงพลี
ผศ.ลัดดาวัลย์ กงพลี

สาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

สาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

สาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

อ.ศิรภัสสร พันธะสา
อ.ศิรภัสสร พันธะสา

สาขาการจัดการภัยพิบัติ

ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี
ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี

สาขาการจัดการภัยพิบัติ

ผศ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
ผศ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์

สาขาการจัดการภัยพิบัติ

อ.สมคิด ตันเก็ง
อ.สมคิด ตันเก็ง

สาขาการจัดการภัยพิบัติ

ผศ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
ผศ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์

สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส
อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส

สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร์
อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร์

สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อ.อุทัย สำรวมจิตร์
อ.อุทัย สำรวมจิตร์

สาขานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
ผศ.ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล
ผศ.วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม
อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ดาวรถา วีระพันธ์
อ.ดร.ดาวรถา วีระพันธ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์
อ.ดร.ประณมกร อัมพรพรรดิ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ชวลิต โควีระวงศ์
อ.ชวลิต โควีระวงศ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ณัฐรดี อนุพงค์
อ.ณัฐรดี อนุพงค์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน

สาขาเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร
ผศ.ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร

สาขาเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ

สาขาเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์
อ.ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์

สาขาเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.สุวิมล สืบค้า
อ.ดร.สุวิมล สืบค้า

สาขาเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

อ.ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม
อ.ดร.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม

สาขาเคมี (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี
ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา
ผศ.ดร.วัฒนา อัจฉริยะโพธา

สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
ผศ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ

สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
ผศ.ดร.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

อ.จิตติมา กอหรั่งกูล
อ.จิตติมา กอหรั่งกูล

สาขานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัศรา  วงค์สุดี
นางสาวภัศรา วงค์สุดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

นางตะวันฉาย บุญประกอบศุภรางค์
นางตะวันฉาย บุญประกอบศุภรางค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวอนัญญา นาคหัสดีย์
นางสาวอนัญญา นาคหัสดีย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางนริศรา เงินยวง
นางนริศรา เงินยวง

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวเยาวนารถ งามนนท์
นางสาวเยาวนารถ งามนนท์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวงามเนตร ระพันธ์
นางสาวงามเนตร ระพันธ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์
นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธพรทิพย์
นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธพรทิพย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล
นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นางสาวพัสตราภรณ์  แสงปัญญา
นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา

สำนักงานคณบดี

นางกนกพร สัณห์ฤทัย
นางกนกพร สัณห์ฤทัย

สำนักงานคณบดี

นายศราวุฒิ โปนา
นายศราวุฒิ โปนา

สำนักงานคณบดี

นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์
นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์

สำนักงานคณบดี

นางสาวนภัค วงษ์บัณฑิต
นางสาวนภัค วงษ์บัณฑิต

สำนักงานคณบดี

นางสาวประทุม พรรณปัญญา
นางสาวประทุม พรรณปัญญา

สำนักงานคณบดี

นางสาววันเพ็ญ อินวอ
นางสาววันเพ็ญ อินวอ

สำนักงานคณบดี

นางสาวเบญญา นามณรงค์
นางสาวเบญญา นามณรงค์

สำนักงานคณบดี

นางสาวแพรพลอย พุทธาวงษ์
นางสาวแพรพลอย พุทธาวงษ์

สำนักงานคณบดี

นายนฤทธิ์ แสงกระจาย
นายนฤทธิ์ แสงกระจาย

สำนักงานคณบดี

นางสาวทวีพร พันสวัสดิ์
นางสาวทวีพร พันสวัสดิ์

โภชนาการและการกำหนดอาหาร

นายเนติวิทย์ วรรณโชติ
นายเนติวิทย์ วรรณโชติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์
นางสาวสุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์

คหกรรมศาสตร์

นายธนา ละมะณี
นายธนา ละมะณี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์
นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์