ทำเนียบบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคลากรสายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี