การดัดแปลงเมนูอาหารสตรีทฟู้ด ในรายวิชา SHE 321 อาหารสตรีทฟู้ด (เลือกเสรี)

การดัดแปลงเมนูอาหารสตรีทฟู้ด ในรายวิชา SHE 321 อาหารสตรีทฟู้ด (เลือกเสรี) สอนโดย รศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์  และ ผศ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ ณ  ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

22 กุมภาพันธ์ 2567
ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์