• รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ลำดับ รหัสสมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัครเรียน
  1 6714868 นายเกียรติศักดิ์ หกเจริญ คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  2 6714877 นางสาววัชราภรณ์ ศรีพันธุ์ช้าง คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  3 6714878 นางสาววัชราภา ศรีพันธุ์ช้าง คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  4 6714889 นางสาวณัฎฐกฤตา อินทร์บุญช่วย คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
  5 6714920 นายชยางกูร กุลวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  6 6714943 นายปรเมษฐ์ มงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วท.บ.)
  7 6714772 นายพิชญ์ชาญ ยะปะตัง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  8 6714789 นายนันทพัทธ์ อยู่เป็นสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  9 6714831 นายฉัตร์ณิพัฒน์ สบายทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  10 6714931 นายเรืองศักดิ์ พรหมศิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย (วท.บ.)
  11 6714674 นางสาวชุมนุมพร เต่าทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  12 6714764 นาฃสาวปณิชา รักษ์วงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  13 6714854 นายเจษฎา บรรจบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
  14 6714722 นางสาวพัชรี กุลด้วง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  15 6714736 นายวรฤทธิ์ บุริมาตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  16 6714738 นางสาวจิรภัทร ออมสิน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  17 6714756 นางสาวกัณฐมณี สุขใส อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  18 6714786 นางสาวกรัญญา ปานามา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  19 6714937 นายชนาธิป แก้วภู อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
  20 6714739 นางสาวกุลธิดา กิจบรรจง โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  21 6714796 นางสาวจินตนา เลี่ยนเซ่ง โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  22 6714819 นางสาวณัฐธิดา มะลิลา โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  23 6714864 นางสาวชณัฐดา แก้วกงพาน โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)
  24 6714924 นางสาวสุกัญญา สุทธิเม โภชนาการและการกำหนดอาหาร (วท.บ.)

  หมายเหตุ
        ผู้ผ่านการพิจารณาในรอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อข้างตัน ให้ติดตามรายละเอียดและกำหนดการผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ http://ent.vru.ac.th