• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  โครงการกิจกรรม นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชาชั้นปีที่ 4  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  โครงการกิจกรรม นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชาชั้นปีที่ 4 
  • 26 มกราคม 2567
  • ห้องปฏิบัติการชา/กาแฟ และห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการอบรมภาษาจีน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการอบรมภาษาจีน
  • 24 มกราคม 2567
  • ห้อง SCC - Coffee Lab ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ "SciTech Games & HNY 2024"
  • 17 มกราคม 2567
  • สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  อบรมหลักสูตรวิทยากรด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  อบรมหลักสูตรวิทยากรด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
  • 15 มกราคม 2567
  • ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตัวแทนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ด้านการบริหารจัดการองค์กร)" STAR STEMS TALENT AWARD (Final) & SMART TRAINER (Season 1)
  • 15 มกราคม 2567
  • ห้องประชุม 402 - 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567
  • 12 มกราคม 2567
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กิจกรรมบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข “สานสัมพันธ์ สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์ วไลยปี 2567” - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2566 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11/2566
  • 26 ธันวาคม 2566
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี