• ข่าวกิจกรรมของคณะ

  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567
  • 20 กุมภาพันธ์ 2567
  • ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เรียนดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ (เลือกเสรี) - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คลินิกโภชนาการ เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00- 15.30 น - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คลินิกโภชนาการ เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00- 15.30 น
  • 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • ห้อง Valaya Nutrition Wellness Center หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  Social Engineer Concept - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  Social Engineer Concept
  • 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
  พิธีถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์” - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  พิธีถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในกิจกรรม “วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์”
  • 14 กุมภาพันธ์ 2567
  • ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุม คณะกรรมการสื่อสารองค์กร - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | VRU