สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

Food and Beverage  Innovation for Health

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Food and Beverage Innovation for Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Food and Beverage Innovation for Health)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Sc. (Food and Beverage Innovation for Health)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • เจ้าของกิจการด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในการปฏิบัติงานระดับบริหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการเรียน ช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - ตุลาคม 24,500 -
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - มีนาคม 24,500 -
ภาคฤดูร้อน เมษายน - พฤษภาคม - -
รวม ตลอดปี 49,000 -
รวม ตลอดหลักสูตร 4 ปี 196,000 -

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

141 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ

105 หน่วยกิต

2.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

18 หน่วยกิต

2.1.1.กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

75 หน่วยกิต

2.1.2.กลุ่มวิชาปฏิบัติการ

30 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

แผนการเรียน

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SBT108 ชีววิทยาเชิงอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) ITM201 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SFB101 สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SFB201 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1 3(0-6-3)
เลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X)
รวม 19
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 7(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SFB118 วิทยาศาสตร์และศิลปะของสีในอาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SMS117 สถิติพื้นฐาน 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SFB102 วิทยาศาสตร์การอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SFB202 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 3(0-6-3)
รวม 19
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) ITM203 บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการคา 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SFB104 โกโก้ กาแฟ และชา 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SFB203 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 3 4(0-8-4)
เลือกเสรี XXXXXX เลือกเสรี 3(X-X-X)
รวม 19
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SFB105 เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SFB106 อาหารและโภชนาการตามวัย 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SFB107 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SFB204 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 4 4(0-8-4)
รวม 19
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SFB108 การดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SHE327 หลักการผลิตเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SFB109 ค็อกเทลและม็อกเทล 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SBT109 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการหมักอาหาร 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SFB205 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 5 4(0-8-4)
รวม 20
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGEXXX หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3(X-X-X)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SHE329 อาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SHE328 การผลิตเบเกอรี่เพื่อการค้า 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) SFB111 การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SFB113 นวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่นและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SFB206 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 6 4(0-8-4)
รวม 19
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SFB112 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SFB209 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 1 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SHE207 อาหารและบริการ 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SFB207 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 7 4(0-8-4)
รวม 13
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SFB114 การบริหารธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ) SFB210 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 2 3(0-6-3)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) SFB110 อาหารไทยเชิงวัฒนธรรม 3(2-2-5)
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาปฏิบัติการฯ) SFB208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัตินวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 8 4(0-8-4)
รวม 13

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผศ.วีระศักดิ์  ศรีลารัตน์
ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

ประธานหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผศ.กนกวรรณ  ปุณณะตระกูล
ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

อ.ณรัช  พรนิธิบุญ
อ.ณรัช พรนิธิบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผศ.ลัดดาวัลย์    กงพลี
ผศ.ลัดดาวัลย์ กงพลี

อาจารย์ประจำหลักสูตร
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ