สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2566

"นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ในยุคการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล"

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์