เรียนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ลายดารารัตน์)ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ 

เรียนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ลายดารารัตน์)ในรายวิชา SHE411 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์  (เลือกเสรี) สอนโดย อาจารย์ ดร.จุรีมาศ ดีอำมาตย์ และผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ ณ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

1 มีนาคม 2567
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์