ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาเอก (ปร.ด.) เทคโนโลยีชีวภาพ

    ปริญญาโท (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ

    ปริญญาตรี (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ