ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

ผศ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาโท (คศ.ม) คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

    ปริญญาโท (คศม) คหกรรมศาสตร์