ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (กำลังปรับปรุงหลักสูตร)

ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ นำพันธุ์วิวัฒน์

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาเอก (ปร.ด.) คณิตศาสตร์

    ปริญญาโท (วท.ม.) คณิตศาสตร์ประยุกต์

    ปริญญาตรี (วท.บ.) คณิตศาสตร์