อ.ดร.ใยแพร ชาตรี

โภชนาการและการกำหนดอาหาร

อ.ดร.ใยแพร ชาตรี

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาเอก (Ph.D.) Applied Biological Sciences (Environmental Health)

    ปริญญาโท (วท.ม.) โภชนศาสตร์

    ปริญญาตรี (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร์ (โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร) เกียรตินิยมอันดับ 1