อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

1

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

3

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

  ปริญญาโท (วทม.) สุขศาสตร์อุสาหกรรมและความปลอดภัย

บทความ
 • การประเมินการรั่วไหลของก๊าซปิโตรเลียมเหลวห้องปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยโปรแกรม ALOHA และ Google Earth ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี
  EVALUATION OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS RELEASE OF THE CULINARY LABORATORY BY ALOHA AND GOOGLE EARTH IN A UNIVERSITY, PATHUM THANI PROVINCE
  อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานของพนักงานก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงแห่งหนึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา.
  -
  อ่านเพิ่มเติม

 • ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกขาวในตําบลดอนกํา และตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
  -
  อ่านเพิ่มเติม

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิงในกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 กรุงเทพมหานคร
  Factors Related To Health Status Of The Firefighter In Fire And Rescue Brigade Division 1 Bangkok
  อ่านเพิ่มเติม