ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน

0

งานวิจัย

2

เอกสาร/ตำรา

5

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

5

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

  ปริญญาเอก (Ph.D) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

  ปริญญาโท (วท.ม.) การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)

  ปริญญาตรี (คอ.บ) อิลเ็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

เอกสาร/ตำรา
บทความ
 • Google for Education กับการปฏิรูป การศึกษาไทย
  -
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษา ด้วยแพลตฟอร์มแอปชีต
  Development of Field Experience and Cooperative Education Information System Via App Sheet Platform
  อ่านเพิ่มเติม

 • การยอมรับ ERP กับการบริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย
  Acceptance Technology ERP in Management of Information and Communication Technology for University
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยแพลตฟอร์มแอปชีต
  The Development of Verifying Activities Participation Application using App Sheet Platform
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาเกมพลิกป้ายจับคู่สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยแอปอินเวนเตอร์
  The Development of Memory Match Flip Game for Early Childhood via App Inventor
  อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ
 • เกมการผจญภัยของเฟรยา
  The Adventure of Freya
  อ่านเพิ่มเติม

 • การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ประเพณีอีสานบุญผะเหวด
  Cartoon Animation about the Isan Tradition of Bun Pha Wet
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด 19 ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม่
  The Development of Motion Graphic Media on 10 ways to prevent COVID-19 with New Normal
  อ่านเพิ่มเติม

 • การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว
  The Development of Animation Media on Earthquakes
  อ่านเพิ่มเติม

 • การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ทางการเกษตร เกมหนองขุนเขา
  THe Design and Development of Agricultural Computer Game: Nong Khun Khao Game
  อ่านเพิ่มเติม