ผศ.ไพรินทร์ มีศรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ไพรินทร์ มีศรี

0

งานวิจัย

0

เอกสาร/ตำรา

0

บทความ

0

ผลงานออนไลน์

0

ทรัพย์สินทางปัญญา

0

งานประชุมวิชาการ
ประวัติทางการศึกษา

    ปริญญาโท (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ

    ปริญญาตรี (บธ.บ.) ระบบสารสนเทศ