• แบบฟอร์ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  1 แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์ IT
  2 แบบฟอร์มใบลาออก
  3 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
  4 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
  5 ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
  6 แบบฟอร์มตอบรับเป็นวิทยากร
  7 แบบขออนุญาตไปราชการ
  8 แบบฟรอร์มแผนปฏิบัติการหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562
  9 มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(59-60)
  10 แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี
  11 แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
  12 แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน)