• แบบฟอร์ม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  13 แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
  14 แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา
  15 แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา)
  16 แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.)
  17 แบบ มรว.6.4 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชากรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
  18 แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
  19 แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน
  20 แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
  21 แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก
  22 แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค
  23 แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา
  24 แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ