“กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมมนุษยศาสตร์ กิจกรรม “กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในการให้บริการนักศึกษาในทุกมิติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้ถึงสิทธิ์ และบริการที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยรวมถึงช่องทางการมีส่วนร่วมต่างๆกับทางมหาวิทยาลัย

29 มกราคม 2567
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย