• ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

    ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
    ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
    ประชุมการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรระยะสั้น