“กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์

กิจกรรม “กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในการให้บริการนักศึกษาในทุกมิติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้ถึงสิทธิ์ และบริการที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยรวมถึงช่องทางการมีส่วนร่วมต่างๆกับทางมหาวิทยาลัย

29 มกราคม 2567
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย