ประชุมจัดทำโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ประชุมจัดทำโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน) ณ ห้อง Scitech Innovation space (ห้องกาแฟ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3 เมษายน 2567
ห้อง Scitech Innovation space (ห้องกาแฟ)