กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567

กิจกรรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2567 วันที่ 1  เมษายน 2567  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 เมษายน 2567
ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี