กิจกรรมสอบภาคปฏิบัติอาหาร รายวิชา SHE403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมสอบภาคปฏิบัติอาหาร รายวิชา SHE403 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ณ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

20 มีนาคม 2567
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์