มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท หัวปี ท้ายปี จำกัด

วันที่ 11 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท หัวปี ท้ายปี จำกัด โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ และดร.อรรถวิทย์ วิทยกุล ประธานกรรมการ บริษัท หัวปี ท้ายปี จำกัด ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี

11 มีนาคม 2567
ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี